Ferge Aure - Hitra: Behandling i Samferdselsutvalet - 03.02.2021

Ble desseverre ingen avklaring på finansiering av ferge Aure - Hitra i denne runden, men vedtakene i samferdselsutvalge gir håp om løsning på sikt.

Vedtak i møtet kan du lese her.

 

Behandling i Samferdselsutvalet - 03.02.2021


Ingunn O. Golmen (SP) fremma på vegner av seg sjølv, Kristin Sørheim (SP), Geir
Inge Lien (SP), Bernt Venås (SP), Randi Walderhaug Frisvoll (KRF), Eva Vinje
Aurdal (AP) og Lilly Gunn Nyheim (AP) følgjande forslag:


«Nytt punkt 1
Møre og Romsdal fylkeskommune vil vidareføre arbeidet med å realisere
ferjesambandet Kjørsvikbugen-Laksåvika i samarbeid med Trøndelag
fylkeskommune, berørte kommunar og selskapet MINOFAS.


Nytt punkt 2
Dei involverte kommunane blir gjennom selskapet MINOFAS bedne om å
komme tilbake med avklaringar om etablering av infrastrukturen som er
nødvendig for eit slikt samband kan opprettast, og en skisse til hvordan
dette kan finansieres som et samhandlingsprosjekt. Dersom MINOFAS kan
dokumentere at alternative kailøysingar er aktuelle, ber vi om at dette også
blir vurdert og lagt fram, inklusive nye kostnadsoverslag.


Punkt 3 og 4 som innstillinga»


Frank Sve (FRP) fremma på vegner av seg sjølv og Anne Marie Fiksdal (FRP)
følgjande forslag:
«Framlegg nytt punkt 5:
Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 100 mill. kroner til investeringar til
sambandet, som fylket sin andel, dette delt i investering og til drift.


Finansiering vert å ta frå post i investeringsbudsjett ang bypakke Ålesund,
der det er sett av 210 mill. kroner, samt avsett driftsmidlar til bypakke
Ålesund frå Møre og Romsdal fylkeskommune, som blir å leggje inn i fyrste
budsjettjustering 2021.


Det resterande beløpet bør nyttast til oppstart av planarbeid og
prosjektering av Todalsfjordkryssinga, då bompengepakke Ålesund er eit
tiltak som eit stort fleirtal av innbyggjarane ikkje ynskjer.»


Votering:
Det blei votert alternativt over fylkeskommunedirektørens innstilling punkt 1 og
forslaget fremma av Ingunn O. Golmen (SP). Forslaget fremma av Ingunn O.
Golmen fekk 9 røyster og blei vedteke, medan 4 (H, MDG, UVS) røysta for
fylkeskommunedirektørens innstilling.


Det blei votert alternativt over fylkeskommunedirektørens innstilling punkt 2 og
forslaget fremma av Ingunn O. Golmen (SP). Forslaget fremma av Ingunn O.
Golmen fekk 9 røyster og blei vedteke, medan 4 (H, MDG, UVS) røysta for
fylkeskommunedirektørens innstilling.


Fylkeskommunedirektørens innstilling punkt 3 blei samrøystes vedteke.


Fylkeskommunedirektøren innstilling punkt 4 blei samrøystes vedteke.


Forslaget fremma av Frank Sve (FRP), nytt punkt 5, fekk 2 røyster (FRP) og fall.


Vedtak i Samferdselsutvalet - 03.02.2021

 1. Møre og Romsdal fylkeskommune vil vidareføre arbeidet med å realisere
  ferjesambandet Kjørsvikbugen-Laksåvika i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, berørte kommunar og selskapet MINOFAS.
 2. Dei involverte kommunane blir gjennom selskapet MINOFAS bedne om å komme
  tilbake med avklaringar om etablering av infrastrukturen som er nødvendig for eit
  slikt samband kan opprettast, og en skisse til hvordan dette kan finansieres som et samhandlingsprosjekt. Dersom MINOFAS kan dokumentere at alternative
  kailøysingar er aktuelle, ber vi om at dette også blir vurdert og lagt fram, inklusive
  nye kostnadsoverslag.
 3. Dei involverte kommunane blir gjennom selskapet MINOFAS, bedne om å
  komme tilbake med forslag til korleis drift dei to første åra kan gjennomførast som
  eit spleiselag mellom fylkeskommunane, kommunane og andre.
 4. Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at etablering av eit nytt samband skjer
  i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, og at kostnader og inntekter frå
  sambandet i driftsfasen frå år 3, etter at sambandet er tatt opp i inntektssystemet,
  blir delt likt mellom fylkeskommunane.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal skal behandle saken om ferge mellom Hitra og Aure i morgen 3 februar (SA-3/21). Aure Næringsforening har i dag derfor sendt vedlagte brev fra 7 Næringsforeninger til samferdselspolitikere i fylket som vi håper vil motivere ytterligere til å finne politiske løsninger for å realisere fergeforbindelsen.

 

Nytt samband Aure-Hitra vil gå tvers over Trondheimsleia mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. Overfartstiden vil være mellom 20-25 minutter. Fergesambandet vil binde sammen FV680 i Møre og Romsdal og FV 713 i Sør-Trøndelag.

 

Ny ferge Aure-Hitra vil redusere kjøreavstanden med 120 kilometer og gi spart reisetid på opp mot 60 minutter mellom kommunene Aure og Hitra. Det samme gjelder f.eks. mellom Kristiansund og Hitra. 

 

Ferge Aure-Hitra, et særs viktig ledd for videre utvikling av vår kystregion

Det er tidligere dokumentert at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt med denne forbindelsen som også er sterkt ønsket fra næringslivet på Nordmøre og Trøndelag.

 

Aure, Smøla, Averøy, Kristiansund, Heim, Hitra og Frøya utgjør en kystregion med store fordeler når det kommer til utvikling innenfor all næring i havrommet. Vi har betydelig virksomhet i dag, og dette er en fordel da vi ønsker å ta vår del av den spådde veksten innenfor denne næringa.

 

Vi har områder som egner seg og som vi ønsker å ta i bruk for å øke næringsvirksomheten og skape nye arbeidsplasser, noe som igjen genererer nye innbyggere og økte inntekter for kommuner, fylkeskommuner og stat.

 

For å greie dette er det en vesentlig sak som må på plass, nemlig gode kommunikasjoner. Her er ferge mellom Hitra og Aure en viktig faktor for å kunne styrke kommunene sammen i en sterkere bo- og arbeidsmarkedsregion. Vi må korte ned reiseavstanden mellom øyriket og Nordmøre, og her ligger et gryteklart prosjekt som det har vært jobbet intenst med å få på plass over flere år.


Utover nytteverdi fra tidligere utredninger vil fergeruten fungere som alternativ rute i perioder når Hitra tunnelen vil bli tidvis stengt på grunn av planlagt rehabiliteringsarbeid i perioden 2022-2024.
Den samfunnsøkonomiske verdien vil bli betydelig økt når fergen kan opprettholde kontinuerlig fastlandsforbindelsen for laks og mennesker samt vil gi mulighet til mere effektiv gjennomføring av tunnelrehabiliteringen.

 


Næringslivet ønsker å understreke viktigheten av god infrastruktur og samferdsselssatsing for å sikre bedriftene i regionen vår best mulig konkurransekraft.

 

Vi forventer at samferdselsutvalget i Møre og Romsdal i møtet på onsdag 3 februar klarer å vise evne til samarbeid over fylkesgrensene og økonomisk tilrettelegge for at ferge Aure - Hitra blir realisert nå! 

 

 

0