Innspill konseptvalgutredning Nordmøre og Romsdal

Næringsforeningene ber om at Statnett også utreder mulighet 6, ytre kyst-trase Snilldal - Tjeldbergodden - Kristiansund – Fræna og mulighet 5, Surna til Kristiansund,  i sin konseptanalyse for fremtidig 420KV nett på for Nordmøre og Romsdal.

 

Statnett presenterte i dialogmøte 3 en overordnet status og plan for videre arbeid i pågående konseptutredninger for næringslivet 12. januar hvor det ble informert om en del muligheter som var vurdert og valgt bort. Statnett har valgt bort mulige alternativer uten at vi forstår kriteriene, veiing av kriterier, hvilke evalueringer som er gjort, resultatene og hva konsekvensene vil bli for næringslivet i regionene i form av kapasiteter, forsyningssikkerhet, kostnader og tidslinjer.

 

Vi ser alle utviklingen mot elektrifisering som skjer i samfunnet generelt og industrien spesielt, og dette vil bare øke i tiden som kommer. En utredning av fremtidig nettstruktur må også inkludere 420 KV linje som kan danne en ytre transmisjonslinje i Trøndelag (Snilldal), via Nordmøre til Romsdal (Fræna).

 

Området langs kysten har et stort potensial for etableringer som kan bli realisert om vi først har tilgang på stabil grønn kraft. Trøndelag, Nordmøre og Romsdal langs kysten til Fræna er fremtidens lokasjoner for næringsliv-etableringer samt veldig godt strategisk plassert for å forsyne- og motta produksjon fra Norskehavet.

 

Vi mener en  transmisjonslinje for ytre kyst-trase Snilldal - Tjeldbergodden - Kristiansund – Fræna vil være helt avgjørende for fremtidig næringsutvikling i vår region og derfor viktig at dette alternativet blir utredet i kommende konseptvalgutredning.

 

Konseptutredninger må gi et godt og transparent beslutningsgrunnlag for valg av den mest  fremtidsrettede løsningen som best møter samfunnets behov for elektrifisering frem mot 2065. 

 

Vi vil gjerne bidra til å finne gode løsninger og imøteser videre dialog, vårt kontakt er: Jan-Einar Gjerde, styremedlem Aure Næringsforum.

 

Vennlig hilsen

Næringsliv i Aure, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund og Nordmøre, Orkland og Smøla

 

Kopi: Mørebenken, Trøndelagsbenken, NVE, Fylkene & kommunene i regionen

 

 

0