Bonden og landbruksnæringa i Aure gir Mat, Miljø og levende Bygder!

I dag samlet over 33 representanter for landbruket i Aure seg til fest!

Produsentlaget i TINE for Aure og Smøla I samarbeid med Aure Bondelag inviterte til juletallerken med faglig og sosialt samvær på Aure Gjestegård.

 

Aure er en betydelig jordbrukskommune i antall gardsbruk. I 2019 var det 94 gardsbruk i drift med gjennomsnittlig dyrka areal på 222 dekar. En stor og viktig næring som er i stadig utvikling.

 

Samlet er det tradisjonelle husdyrholdet i Aure en stor buskap: 670 mjølkekyr, 1530 ammekyr/andre storfe og 3.150 sau og lam.
Det produseres på ca 20.800 dekar jordbruksareal, mest gras til fôr og beite. Videre er det 200.000 dekar produktivt skogareal med furu, gran og lauvtre.

 

Det blir utført flest årsverk i melkeproduksjon på storfe og i saueholdet. I Aure har 59 gardsbruk produksjon av storfekjøtt, av disse 35 mjølkebruk. Det er 29 sauebruk og 22 bruk med ammekyr i kommunen. Bønder driver i tillegg andre produksjoner, næring innen skogbruk, turisme, jakt og fiske, fornybar energi, videreforedling og salg av gardsmat.

 

I 2019 ble det produsert 4,8 millioner liter mjølk fra 35 mjølkebruk. Dette tilsvarer årsforbruket av drikkemjølk, ost og andre meieriprodukter til over 16.000 personer. Gjennomsnittlig har mjølkebrukene 19 kyr og leverer årlig 137.100 liter mjølk. 

 


I 2019 ble det produsert vel 216.000 kg kjøtt i Aure, av dette vel 193.000 kilo storfekjøtt og 23.000 kilo sauekjøtt. Kjøttproduksjonen tilsvarer årsforbruket av kjøtt til hele 3.100 personer, eller mer enn kommunens befolkning.

 

Hvert årsverk direkte i landbruksproduksjon skaper en til to arbeidsplasser i andre tilstøtende virksomheter.

 

Når bøndene samler seg for fest så er det viktig å fremheve de flinke produsentene vi har, og blant melkeprodusentene er det veldig mange flinke og profesjonelle drivere.

 

To av disse er Camilla Espetvedt og Sigurd Jan Wessel i Kjørsvikbugen som har satset stort og bygd et nytt supermoderne melke produksjonsfjøs med robot og fasiliteter som møter framtidas krav. Vi fikk en flott presentasjon av prosjektet fra start tomt til ferdig fjøs innflyttet i mai 2020. Egen artikkel om satsningen kommer snart under "Hva skjer"

 

Tine har som tradisjon å premiere de aller beste melke-produsentene og vi gratulerer:

 

1. Høyeste FS-tall

FS-tall står for fruktbarhetsstatus og er et mål på fruktbarhet på besetningsnivå. God fruktbarhet blir definert som FS-tall over 80, middels fruktbarhet som FS-tall mellom 40-80 og dårlig fruktbarhet som FS-tall under 40. FS-tallet blir beregnet en gang i måneden på grunnlag av data fra de 12 siste månedene.

 • Erik Olufsen- 109
 • Ingvar Gjerdevik- 87
 • Daniel Gjøstøl 84
 •  

2. Gjennomsnittsytelse besetning under 20 kyr

 • Hallgeir Kalland- 5,5 årskyr-10 184 kg EKM
 • Knut Emil Wigum Mæle- 13,3 årskyr- 8427 kg EKM
 • Daniel Cardenas Gjøstøl- 18,5 årskyr- 8420 kg EKM

3. Gjennomsnittsytelse besetning over 20 kyr

 • Erik Olufsen- 22,3 årskyr- 11 854 kg EKM
 • Svein Skar- 34,4 årskyr- 10 248 kg EKM
 • John-Bjarne Lie- 24,7 årskyr- 9446 kg EKM

4. Kua med høyest ytelse i 2019 (Energikorrigert).

Gårdbruker og melkeprodusent Erik Olufsen i Thevika hadde imponerende de tre mest og best-produserende kyrne i Aure og Smøla. Kyrne har det godt i Thevika!

 

 • 574 Rødlin – 15 413 kg EKM- 309 laktasjonsdager.
 • 520 Staslin- 14 395 kg EKM- 365 laktasjonsdager.
 • 578 Ingeborg 12 515 kg EKM- 365 laktasjonsdager.

 

 

0