Ny næringsvirksomhet med sirkulæritet knyttet til havbruk og landbruk skal skapes rundt Salfjord etablering på Hyttneset

Aure Næringsforum ønsker å utrede hvordan synergier og ny næringsvirksomhet med sirkulæritet knyttet til havbruk og landbruk kan skapes rundt Salfjord etablering på Hyttneset. Miljø- og klimahensyn henger sammen med god ressursforvaltning!

 

Veksthus, datasenter, biogass, algeproduksjon og produksjon av tomater og avokado er noen av næringene Norconsult undersøker om kan være aktuelle når et nytt landbasert oppdrettsanlegg skal planlegges på Hyttneset i Aure kommune.

 

Salfjord AS med Aure-gründer Hans Ramsvik i spissen planlegger å bygge to store landbaserte oppdrettsanlegg i Aure. Ett på Tjeldbergodden (Salfjord 1) og ett på Hyttneset på Tustna (Salfjord 2).

 

Aure Næringsforum (ANF) har nå engasjert Norconsult til å gjennomføre en mulighetsstudie for å vurdere sirkulære verdikjeder og klynger som kan tilknyttes anlegget.

 

Vi ønsker å utrede hvordan synergier og ny næringsvirksomhet med sirkularitet knyttet til havbruk og landbruk kan skapes rundt slike etableringer. Miljø- og klimahensyn henger sammen med god ressursforvaltning, sier Jan-Einar Gjerde, styremedlem i ANF.

 

Han understreker at de vil være tidlig ute for å se på mulighetene som kan sammenfalle med den planlagte etableringen av oppdrettsanlegget på Tustna.

Vi har derfor invitert til et dialogmøte med næringslivet den 19. mai. Vi gjør dette på Teams for å nå ut til nasjonale og internasjonale aktører, i tillegg til de lokale sier Gjerde.

 

Han ønsker å legge til rette for å foredle fisken i større grad enn det som gjøres i Norge i dag.

 

Det er snakk om et stort anlegg og det er snakk om store mengder fiskeavfall som kan omdannes til biogass. Dette kan igjen brukes i til å lage bioprotein til fiskefor, sier Gjerde

 

Men det finnes flere muligheter enn bare biogass.

Vi går bredt ut og ønsker å se på mange muligheter for at næringsvirksomhet og forskingsmiljøer kan knytte seg til Salfjord 2. Det er gode muligheter for å utnytte slam til produksjon av f.eks. biogass, eller det kan etableres datasenter i tilknytning til anlegget. Vi tror absolutt at fiskeforedling vil være høyaktuelt å se mer på, i tillegg til gartneri og algeproduksjon rundt anlegget, sier Marte Kjelby, seniorrådgiver og marinbiolog i Norconsult.

 

Salfjords konsept for landbasert oppdrett kan også tilby CO2 anriket temperert luft som kan egne seg for eksempel veksthus, dermed vil det være mulig å produsere avokado og tomat i Aure.

 

Vi er opptatt av lokal verdiskaping og dermed ikke sende arbeidet med fiskeforedling ut av kommunen og landet, sier Gjerde, som opplyser at de har et godt samarbeid med både Vindel og Norconsult.

 

Salfjord ønsker å bidra til å løse store utfordringer verden står ovenfor, samtidig som en bidrar til lokal verdiskaping gjennom å gi grobunn for ny industri og flere arbeidsplasser, sier Siri Aarland, forretningsutvikler i Vindel.

 

Sammen med havbruksklyngen NODE Kristiansund og NCE Aquatech er det store muligheter for å finne gode synergier, ifølge Aarland.

 

Det er stor interesse rundt landbaserte anlegg, og Salfjord 2 vil bli strategisk plassert på Nordmøre med over hundre havbruksaktører med mye kompetanse og teknologiløsninger, sier Aarland.

 

Planene på Hyttneset er godkjent av Hovedutvalg for kommuneutvikling, men Statsforvalteren, fylkeskommunen og NVE har kommet med innsigelser. Hans Ramsvik sier det nå jobbes for å svare ut innsigelsene.

 

Vi har gitt våre tilsvar på innsigelsene, som blant annet handler om avkjøring, naturverdier og vannressurser i området. Vi venter et svar tilbake i mai/juni. Gitt at innsigelsene blir trukket, kan vi sette spaden i jorda i 2023, sier Ramsvik.

 

Det planlegges å bygge to store oppdrettsanlegg på land, med en samlet produksjon opp mot 72.000 tonn laks årlig. Fisken som skal produseres fordeles likt mellom Tjeldbergodden (Salfjord 1) og Hyttneset (Salfjord 2).

 

Reguleringsplanen for Hyttneset inkluderer også et kaianlegg, og totalt omfatter hele reguleringsplanen ca. 420 dekar.

 

Ønsker din bedrift å delta så ta direkte kontakt med Siri Aarland i Vindel på mail siri@vindel.no eller mobil +47 473 170 22

0