Sluttrapport forprosjekt, reiseliv i Aure

Økt verdiskapning for reiselivsaktører i Aure

 

 

 

Bakgrunn:
Turistene i Norge og Aure blir stadig med reisevante, mer kravstore og vil gjerne oppleve «det lille ekstra». Trenden er at turistene gjerne etterspør lokal kultur, kunst, håndverk, historie, natur, levevis og gode matopplevelser. Turistene ønsker å ta aktiv del i opplevelser, ikke bare observere. For å kunne tilby disse opplevelsene er samarbeid mellom vertene avgjørende.

Aure har i dag et samarbeidsprosjekt i Kyststreif. Medlemmene i kyststreif tilbyr et vidt spenn av opplevelser, med spesiell fokus på lokal tilknytning, bærekraft og satsning på lokale særegenheter og verdier. Som eksempel på opplevelser som tilbys er brukskunst, mat, tradisjonelle og utradisjonelle overnattingstilbud og opplevelser som jakt, fiske, kurs, utstillinger, eksotiske planter og scenekunst.

Mål med prosjektet:
Det langsiktige målet ved prosjektet er å øke utnyttelsen av verdipotensialet for reiseliv i Aure, og dermed øke verdiskapningen for hver enkelt av deltagerne i prosjektet. For aktørene i prosjektet vil primærmålet være å øke omsetning samtidig som tilbudene skal være bærekraftig og i vare ta de lokale særegenhetene. Fokus vil være kvalitet framfor kvantitet.
Det kortsiktige målet med forprosjektet er å legge et grunnlag for videre samarbeid ved å avklare strategi og tilhørende målsetning.

Annet:
Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, ANF og deltakere i prosjektet.
Prosjektet skal avsluttet til januar 2021.

--------------------------------------------------------

 

Sluttrapport forprosjekt, reiseliv i Aure

Innovasjon Norges rapport om verdiskapning i reiselivet 2019 viser at Aure har en verdiskapning på +15 MNOK.

 

En betydelig del av omsetningen til reiselivet i Aure kommer fra hyttebefolkningen. Aure er en av Midt-Norges største hyttekommuner.

 

En undersøkelse utført av Nasjonalparken næringshage i 2016 viser at utenbygds eide hytteeiere sine lokale kostnader/forbruk er i snitt kr. 73.769 pr. fritidsbolig pr. år, og totalt 83 mill. pr. år for samtlige utenbygds eide hytter.

 

Gjennomsnitts-vekst siste 10 år er 19,7 nye hytter pr. år (*2). Reiselivet i Aure nyter godt av hyttebefolkningen, da de fleste er flinke til å bruke lokale aktiviteter og detaljhandel.


Noe av reiselivet i Aure er organisert gjennom Kyststreif, en medlemsorganisasjon for reiselivsbedrifter med felles markedsføring og profilering. Kyststreif sine medlemmer tilbyr et bredt spekter av reiselivsprodukter innenfor kategoriene overnatting, servering, produkter og opplevelser.

 

Aure kommune har reiseliv som et av sine satsningsområder i strategisk næringsplan og er flinke til å følge opp reiselivsbedriftene i kommunen. Et felles hovedprosjekt vil støtte opp om kommunens reiselivsarbeid.

 

Kundegruppene som i dag benytter seg av reiselivets produkter er all hovedsak lokalbefolkning og hyttebeboere i kommunen. Av tilreisende viser Visit Nordvest sin kundeanalyse at hoveddelen av besøkende er par over 50 år som er på bilferie og i all hovedsak nordmenn, og at det største kundegrunnlaget av utenlandske reisende er tyskere.

 

Dette viser at Aure som reislivsdestinasjon har store muligheter for utvikling.

 

Det er kommet fram et ønske om å stå sammen med forprosjekt «økt lokal verdiskapning fra hjortevilt» inn mot et hovedprosjekt og se på mulighetene for felles synliggjøring, pakking og organisasjonsgrunnlag.

Arbeidsgruppa har vært i kontakt med Aure Kommune for å se på mulighetene for samarbeid om hovedprosjekt med dem. Se egen prosjektbeskrivelse

Sluttrapport forprosjekt, reiseliv i Aure
0