Sirkulær næringsvirksomhet

Mulighetsstudie for ny sirkulær næringsvirksomhet med fokus på havbruk og landbruk.

 

  • Hva kan etableres på 420 mål nytt regulert næringsområde for etablering av landbasert oppdrett og tilhørende næringer på Hyttneset?

 

  • Hvordan kan vi skape mest mulig samfunnsverdier gjennom samarbeid mellom næringer og bedrifter?

 

  • Hvilken infrastruktur og verdikjeder trengs for å tilrettelegge for oppstrøms, nedstrøms og sidestrøms samarbeid?

 

  • Hvordan kan vi sikre at regionen tar del i det grønne skiftet?

 

  • Hvilke regionale, nasjonale og internasjonale aktører kan være aktuelle for etableringer av grønn, sirkulært næringsliv i Aure?

 

Dette er noen av spørsmålene som Aure Næringsforum stiller når vi skal utrede hvordan synergier og ny næringsvirksomhet med sirkulæritet knyttet til havbruk og landbruk kan skapes rundt etablering av stort landbasert oppdrettsanlegg på Hyttneset.

 

Å kunne finne mulighetsrommet rundt verdikjeden og sirkulærsatsing på Nordmøre med utgangspunkt i planer for landbasert anlegg for matfisk er Aure Næringsforum`s mål i dette forprosjektet hvor vi tar vi utgangspunkt i Aure som nedslagsområde.

Grunnet nærheten til Salfjord AS og Tjeldbergodden, store industriaktører med betydelig energibehov og biprodukter som kan få en ny verdi er det ønskelig å utrede verdikjedepotensialet, synergimuligheter og en skisse for et hovedprosjekt med aktuelle partnere.

 

Miljø- og klimahensyn henger sammen med god ressursforvaltning – vi må sikre at biprodukter fra produksjon blir brukt til samfunnsnyttige formål og ikke ender som et avfallsprodukt.

 

Veksthus, datasenter, biogass, algeproduksjon og produksjon av tomater og avokado er noen av næringene som vil vurderes som aktuelle når et nytt stort næringsområde ved sjø blir tilgjengelig med allerede planlagt etablering av stort landbasert oppdrettsanlegg.

 

Aure Næringsforum (ANF) har sammen med havbruksklyngen NODE Kristiansund og NCE Aquatech engasjert Norconsult til å gjennomføre en mulighetsstudie for å vurdere sirkulære verdikjeder og klynger basert på eksisterende og planlagt næringsvirksomhet.

 

Vi ønsker å utrede hvordan synergier og ny næringsvirksomhet med sirkularitet knyttet til havbruk og landbruk kan skapes rundt slike etableringer. Miljø- og klimahensyn henger sammen med god ressursforvaltning, sier Jan-Einar Gjerde, styremedlem i ANF. Hvordan kan ANF bidra til å løse store utfordringer verden står ovenfor, samtidig som en bidrar til lokal verdiskaping gjennom å gi grobunn for ny industri og flere arbeidsplasser – dette ønsker vi å være beviste på.

 

ANF understreker at vi vil være tidlig ute for å se på mulighetene som kan sammenfalle med den planlagte etableringen av oppdrettsanlegget på Tustna.

 

ANF ønsker også å legge til rette for å foredle fisken i større grad enn det som gjøres i Norge i dag.

 

Konsept for landbasert oppdrett kan feks tilby temperert avløpsvann med forhøyet innhold av næringsstoffer og organisk materiale samt CO2 anriket temperert luft som kan egne seg for eksempel veksthus, dermed vil det være mulig å produsere avokado og tomat i Aure.

 

Reguleringsplanen for Hyttneset inkluderer også et kaianlegg, og totalt omfatter hele reguleringsplanen ca. 420 dekar.

 

For innspill eller spørsmål, ta direkte kontakt med Jan-Einar Gjerde eller Siri Aarland i Vindel på mail siri@vindel.no eller mobil +47 473 170 22

0