Bedriftsbesøk Aure Kommune

Vi tok en prat med kommunedirektør Håvard Sagli.

 

Aure Kommune er en av ANF sine viktigste støttespillere og samarbeidspartnere. 

Her får dere et lite innblikk i hva kommunen jobber med. 

 

Hva er navnet på bedriften?

Aure Kommune

 

 

Hvor mange ansatte er dere?

Rundt regnet er det 325 årsverk. Dette fordelt på over 600 ansatte, så det er mye folk på lønningslistene her. Vi er vel uten tvil Aures største arbeidsgiver.

 

 

Hva driver bedriften med?

Norges velferdstjenester leveres i hovedsak gjennom kommunene. Vi tilbyr tjenester til alle innbyggerne i kommunen fra de er født, til de går i graven. Så vi er på en måte spydspissen i velferdsstaten. Vi tilbyr veldig mange forskjellige tjenester, skole, barnehage, sfo, legetjenester, eldreomsorg, helsestasjon, barnevern, vei, vann, byggesøknader, landbruk, viltforvaltning, næringsarbeid, kulturskole, aure arena, bibliotek, sosialstønad, politisk virksomhet og innbyggerdialog for å nevne noe.

 

 

Hvor gammel er bedriften?

Det er litt vanskelig å si. Når vi ble etablert som egen kommune er jeg litt usikker på, men jeg vil tro det kom i forbindelse med formannskapsloven som kom på midten av 1800 tallet, da kommunene ble dannet rundt omkring i Norge. Aure kommune som vi ser den i dag, har eksistert siden 2006.

 

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

Vi driver jo med lovpålagte tjenester. Det er det som er vårt primære ansvar.
Det skjer jo stadig noe nytt i tjenestene. Vi forholder oss til nytt regelverk og utvikler tjenestene hele tiden. Vi driver med innovasjon og digitalisering, prøver og tenke nytt for å utnytte ressursene på en bedre måte fra år til år for å få mest mulig igjen for pengene. Så det skjer noe hele tiden.

 

Vi har en rolle som samfunnsaktør, så vi er med på mange prosjekt som for eksempel tilrettelegging av næringsareal og tilrettelegging av ny kraft som et eksempel.

 

 

Hva er utfordringene for bedriften?

Det er en urolig verden vi lever i, det har vært pandemi, det er krig og renteøkninger. Dette betyr at våre kostnader øker og folk flest kan føle seg preget av verdensituasjonen og samfunnet slik det er nå. Dette fører til at vi hele tiden må tenke nytt i forhold til pengene vi har disponibelt.
Det er åpenbart en utfordring å få tak i kvalifisert fagfolk for mange, for kommunen sitt vedkommende gjelder dette for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere og ingeniører.
Vi må få ungdommene våre til og reise ut og ta seg en utdanning, og komme hjem igjen for og jobbe.

 

 

Hvorfor meldte du din bedrift inn i ANF?

De siste årene har Aure Kommune vært igjennom en etableringsfase med Aure Vekst og vi har etablert en egen næringsavdeling.
Vi er nå i oppstarten av et evalueringsarbeid av næringsarbeidet. Er næringsarbeidet rett organisert og er det rett bruk av ressurser? Gir dette nok giv til næringslivet til og styrke og utvikle ANF og det samarbeide som er med det offentlige?
Midt oppi alt dette synes jeg det er viktig at Aure Kommune er medlem. Dere er tross alt en medlemsbedrift og kan fremme saker og jobbe med ting som vi kanskje ikke har ressurser, kapasitet eller kompetanse til. Så for å utvikle privat næringsliv er det helt avgjørende at ANF er her, det bør ikke bli for mye offentlig i en liten kommune. Det bør være et initiativ til nettverk og samarbeid utenom det offentlige.

 

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

Jeg tror at dere jobber med mange viktige saker.  De prosjektene dere holder på med nå, som reiseliv, hjortevilt og hytteprosjektet som vi blant annet samarbeider om mener jeg er viktige satsningsområder. Så har dere også en rolle når det kommer til det som gjelder kraft, og den situasjonen vi har der.
Det å dra rundt og besøke bedrifter for å fange opp det som rører seg rundt omkring er viktig.  Hva trenger de en slik organisasjon til? Dere må jobbe med relevante saker slik at de ser at de har nytte av og bli medlem.

 

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

Den jeg jobber mest med på huset er vel ordføreren. Så svaret mitt her vil vel bli at jeg hadde ikke gjort ting så mye annerledes enn hva hun gjør i dag. Jeg synes ordføreren gjør en veldig bra jobb.

 

0