Høringsuttalelse - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse - Møre og Romsdal.

ANF har gjennom Aure Kommune forstått at Riksantikvaren ville kunne motta
høringsinnspill til slutten av mai og vi ber om at vår uttalelse blir tatt med i videre
saksbehandling.

 

Høringsuttalelse:
ANF mener at områder som foreslås registrert som Kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse må være spesifikke på de verdier og landskap som er relevante for slik
registrering. Området benevnt Sør-Smøla omfatter større deler av Aure Kommune og det
fremgår ikke hvilke verdier/ landskap som er av nasjonal interesse her bortsett fra
Solskjelsøya.

 


ANF er kjent med planer for etablering av sårt tiltrengt næringsvirksomhet innen det
foreslåtte KULA området i Aure Kommune.

 


ANF ber om at et eventuelt KULA område blir begrenset til Solskjelsøya som det eneste
området som er spesifikt nevnt i høringsdokumentet fra Riksantikvaren relatert til Aure
Kommune.

Høringsuttalelse fra Aure Næringsforum
0