Mulighetsstudie – Lokal Energiproduksjon

Aure Næringsforum har tatt initiativ til en kartlegging av hvilke muligheter vi har for økt lokal energiproduksjon i Aure. 

 

 • Aure produserte i 2021 omtrent 4 GWh (0.004 TWh) strøm og brukte 300 GWh (0.3 TWh) strøm (forbruket i Aure er nå 75 ganger større enn produksjonen)
 • Møre og Romsdal produserte 7 TWh, og bruker 14 TWh strøm
 • Statnetts analyser viser at dagens strømoverskudd blir til et nasjonalt underskudd innen få år, og det må fremover produseres mer strøm i Norge hvis vi skal dekke eget strømbehov
 • Tilgang på strøm er avgjørende for konkurransekraft i den fossilfrie fremtiden vi alle skal inn i
 • Kraftlinjer og/eller forskjellige produksjonsteknologier for strømproduksjon vil medføre negative effekter, naturinngrep og vil kunne påvirke forskjellige interessegrupper
 • Det kan oppstå interessemotsetninger som må håndteres på en åpen og demokratisk måte med et godt kunnskapsgrunnlag

 

Aure Næringsforum har derfor tatt initiativ til en kartlegging av hvilke muligheter vi har for økt lokal energiproduksjon i Aure. Dette studiet vil også kunne bidra til et økt kunnskapsgrunnlag for beslutningstakerne.

 

Hvorfor skal nettopp Aure kommune kartlegges?

 • Det er for lite strøm i Aure og i Møre og Romsdal
 • Aure kommune blir en pilot i kartleggingen av fornybar energi som også våre nabokommuner kan se til
 • I kommunen produseres det 0.004 TWh og forbruket er 0.3 TWh
 • Fylkets produksjon er 7 TWh mens forbruket er 14 TWh. Frem mot 2030 er det i Kraftsystemutredningen 2022 beregnet at strømforbruket i fylket øker til ca 20 TWh og det er ikke større planer for ny produksjon
 • Underskuddet av strøm i fylket har blitt kompensert med import av strøm fra andre regioner, blant annet fra Trøndelag, men det vil også bli underskudd av strøm i Trøndelag før 2030

 • I Statnetts markedsanalyse 2022 – 2027 blir det et nasjonalt underskudd på 18 TWh i 2027

 • Når forbruket av energi overstiger produksjonen vil konsekvensen bli at prisene øker. Så langt har de høye kraftprisene i sørlige deler av Norge ikke påvirket vår region i noen større grad. Det må forventes at prisene også i vår region vil øke når vi får kraftunderskudd i områdene vi i dag importerer energi fra. Strømpriser på flere kroner per kWh vil ha stor påvirkning på industrien i regionen

 • Statsministeren, Olje og Energiministeren, LO, Høyre og DNV er tydelige på at det må produseres mere strøm i Norge

Begrepsforståelse:

 • Et underskudd på 18 TWh i 2027? Hvor mye er egentlig det? Om en vanlig husstand bruker i snitt ca. 20 000 kWh per. år, så tilsvarer 18 TWh ca 900 000 husstander. Det er mye, men alt skal naturligvis ikke bare brukes på oppvarming av hus
 • 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh
 • 1 kWh er energiforbruket som en vanlig panelovn på 1000 W bruker på 1 time ved full effekt som gir 1000 W per time = 1 kWh.

 

Hva med industrien i vår region?

 • Det grønne skiftet vi står overfor vil få svært stor betydning for alle, og tilgang til elektrisk kraft vil være en svært viktig faktor i skiftet til mer bærekraftig utvikling. For å kunne realisere nødvendig omstilling og planer for industriell utvikling og vekst i og omkring næringene våre trenger vi tilgang til kraft. Da er både nett og produksjon av strøm viktige innsatsfaktorer vi må ta tak i lokalt
 • Metanolfabrikken på Tjeldbergodden er det nest største CO2 utslippspunktet innen petrokjemisk industri i Norge og har behov for 1.5 TWh strøm for å kunne elektrifiseres ifølge Miljødirektoratet/ NVE

 

 • Vi snakker ofte om lokal matberedskap, men lokal kraftberedskap er vel så viktig.

 

Hva skal kartlegges?

 • Solenergi - kommunale bygg, industribygg og næringsbygg, hytter og hus, og solparker (større arealer) som kan kombineres med landbruk
 • Vannenergi - mange elver/bekker i Aure som kan generere mange kW med minimale inngrep og rett teknologi
 • Vindenergi - tilpassede anlegg tett på næringsområder, gårder og industri samt rene parker som krever større areal

 

 

Hva kan vi gjøre lokalt?

 • Skaffe tilveie et kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere og befolkning
 • Kartlegge potensialet i oppgradering/utvidelse av eksisterende energiproduksjon
 • Kartlegge hvilke områder som kan egne seg for lokal produksjon
 • Kartlegge potensialet i lokal energiproduksjon (produksjon og effekt)
 • Kartlegge interessemotsetninger
 • Utarbeide prioritert liste av mulige tiltak

 

Energieffektivisering

Et viktig tiltak for grønn omstilling er å bruke mindre ressurser for den produksjonen som er nødvendig. Energieffektivisering er ofte det mest effektive tiltaket for å redusere behov for energi. Det har vært vurdert hvorvidt energieffektivisering burde vært inkludert i dette studiet. Med økende fokus på energisparing i samfunnet som følge av grønn omstilling og forsterket av stigende energipriser er det utviklet kommersielle tjenester for å kartlegge hvordan næringsliv, kommuner og private kan redusere energiforbruk. Etter diskusjoner med samarbeidsparter er det konkludert at energieffektiviseringskartlegginger er kommersielle tjenester som krever omfattende samarbeid med hver enkelt forbruker og det ikke er naturlig at næringsforeningen skal kartlegge dette markedet. Potensialet for energieffektivisering kan for hver enkelt forbruker være relativt stort, men i forhold til ubalansen mellom forbruk og produksjon i kommunen og regionen vil det ha en begrenset betydning.

 

Aure Næringsforum som en medlemsbasert interesseorganisasjon har ikke kapasitet til å gjennomføre en så stor kartlegging, og derfor har vi etablert samarbeid med ON Ocean Network, og kobles til arbeidet som utføres i Kystkrafta-prosjektet.

 

Videre prosess

Mulighetsstudiet er et kunnskapsgrunnlag, og eventuelle beslutninger om ny kraftproduksjon vil følge vanlige demokratiske prosesser.

 

Rapport - Ny fornybar Aure 18 januar 2024
0