Revisjon Retningslinjer for Næringsfondet

Vi har gjennomgått administrasjonens forslag til reviderte retningslinjer for næringsfondet og vår hovedkommentar er at dette er en svært omfattende endring som må gjøres etter at den planlagte evaluering av næringsarbeidet er gjennomført. Vår forståelse er at evalueringen skal ferdigstilles i løpet av dette halvåret og det er viktig at resultatet fra dette er grunnlaget for revidering av virkemidlene for å bidra til næringsutvikling i vår kommune.

 

Noen tilleggskommentarer som en foreløpige innspill når revideringen skal gjøres:

 

Vi mener at Næringsfondet skal bidra til å utløse næringsutvikling gjennom næringslivets initiativ. Næringsutvikling i regi av næringsaktører utløser privat kapital og innsatsmidler som gir en større effekt enn rene kommunale prosjekter.  Kommunale tiltak skal finansieres gjennom den normale budsjettprosessen og evt. justeringer av budsjett gjennom perioden.

Det vil også være utfordrende for administrasjonen å forvalte/ behandle søknader samtidig som administrasjonen/ forvaltningen vil kunne søke om midler fra den samme begrensede potten.
Formuleringer om økonomisk støtte til kommunale tiltak må tas ut av forslaget.

 

Etablerte bedrifter må kunne søke på like summer (kr) som nyetableringer - det er hvorvidt støtten er utløsende og bidrag for å oppnå målene i SNP som er viktig.

Etablerte bedrifter vil ofte kunne gjøre større investeringer enn nyetableringer og vurderingen må gjøres på kost/nyttebasis men kan vurderes lavere % dekning hvis evalueringsarbeidet viser at dette er av betydning for å øke effekten av næringsfondet.

 

Det må være løpende behandling av søknader

 

Støttebeløp må relateres til kost/nytte ift SNP mål, det er ikke hensiktsmessig at satsninger med større investeringer og potensiale for bidrag til SNP måloppnåelse skal ha samme støttetak i kroner som et prosjekt med lavere potensiale.

 

Beløpsgrenser bør erstattes med en kost/nytte vurdering iht SNP mål. Feks maks støtte XXX kr per ny arbeidsplass.

 

Egeninnsats teller i alle offentlige støttesystemer - skal man kjøpe fri tid er det en kostnad for personen/ bedriften.

 

Vi mener at den foreslåtte revisjonen av retningslinjene vil medføre at næringsfondet blir «smurt tynt ut» på mange tiltak uten at potensiale for verdiskapning og måloppnåelse ift SNP blir prioritert.

 

ANF mener at revisjonen må utsettes til evaluering av næringsarbeid i kommunen er ferdigstilt og at dette er grunnlag for revisjon av retningslinjene.

 

 

Med vennlig hilsen

 


Aure Næringsforum

post@aureforum.no     

Høringsvar ANF Retningslinjer Næringsfond
0