Samling med Næringsforeningene på Nordmøre

Hvordan skal vi sikre at næringslivet får den kompetansen de trenger?

 

Fredag 1. desember var ANF representert på en samling i Kristiansund med flere av de andre næringsforeningene på Nordmøre, der temaet var "Hvordan skal vi sikre at næringslivet får den kompetansen de trenger"

Flinke foredragsholdere sørget for et tettpakket program:

 

Fylkesstrategi for kompetanse i perioden 24-27.( V/ Øyvind Tveten fra kompetanse og næringsavdelingen i M&R fylkeskommune)

Nå situasjonen og utfordringsbilde for næringslivet på Nordmøre (V/ Tove-Lise Torve SUNS)
"I en undersøkelse blant næringslivet på Nordmøre med 167 respondenter, sier 18% at de i stor grad har et udekket kompetansebehov, mens 59% at de i noen grad har et udekket kompetansebehov i dag. Mangelen på kompetanse har i bedriftene ført til at 19% har måttet redusere virksomheten sin, mens 24% har utsatt eller avbrutt utvidelsen av virksomheten. Av kommentarene i undersøkelsen ser vi at flere utrykker at kompetansemangel fører til en større belastning på dagens ansatte, mer overtid og slitasje, samt at bedriftene ikke får tatt ut vekstpotensialet.  NHO sitt kompetansebarometer for 2023 viser også at det er en mismatch nasjonalt mellom bedriftenes kompetansebehov og hva som utdannes i Norge. Bedriftene sliter med å få tak i ansatte med riktig utdanningsnivå, fagområde og erfaring." (Tekst KNN)

 

Hvilke utdanningsløp bør Nordmøre ha, og hvordan kan vi sammarbeide for å nå felles mål?

Representanter fra Fagskolen, Surnadal Vidergående skole, Sunndal og Tingvoll  Videregående skole, Kristiansund Videregående skole, HiKSU/DMMH/HiVolda/HiM
hadde et innlegg om sine tilbud. Hvilke linjer med størts søkemasse og hvilke som er mest utsatt for og bli lagt ned- samt behov de har registrert fra næringslivet. 

 

Kunskapsparken Nordmøre- hvordan kobler vi kunnskapsmiljøene tettere på arbeidslivet? (V/Roland Mauset - Campus Kristiansund og representant fra Vindel)

 

Hva er en kunnskapspark?
En kunnskapspark er en organisasjon, ofte med utgangspunkt i et eiendomsselskap, som arbeider for å fremme innovasjon og kunnskapsdeling til beste for de virksomhetene som er samlokalisert i parken. Kunnskapsparken kan ha flere oppgaver, men den viktigste er å være en motor for kobling mellom kunnskapsmiljøene og arbeidslivet.

 

-Formalisert kobling til en høgskole, eventuelt flere kunnskapsorganisasjoner

-Stimulerer til utvikling av miljøet og til nyetableringer gjennom å koble sammen kapital,   kunnskap og andre viktige rammebetingelser for vekst

-Legger aktivt til rette for kunnskapsoverføring mellom miljøene som er samlokalisert, som grunnlag for innovasjon og utvikling.

-Bidrar til å gjøre miljøet attraktivt for andre bedrifter, forskningsmiljø og tilsvarende internasjonale miljøer.


I kunnskapsparken kan det være flere ulike aktører som har roller eller delansvar for punktene som er nevnt ovenfor. Tett samarbeid med en høyere utdanningsinstitusjon – i dette tilfellet ville det mest naturlige være Høgskolen i Molde som klart største faginstitusjon på campus – er helt sentral i en kunnskapspark.

En kunnskapspark vil legge aktivt til rette for kunnskapsoverføring mellom miljøene som er samlokalisert i Campus Kristiansund, og den vil bidra til å gjøre miljøet attraktivt for andre bedrifter, forskningsmiljø og tilsvarende internasjonale miljøer. (Tekst KNN)

 

Vi fikk også være med på en omvisning på Campus. Et imponerende byggverk!
Første byggetrinn skal stå ferdig i 2024, klare til og ta i mot studenter og næringsliv.

0