Sirkulær næringsvirksomhet med fokus på havbruk og landbruk.

Aure Næringsforum er prosjekteier av mulighetsstudie på sirkulære verdikjeder tilknyttet landbasert oppdrett på Hyttneset.

 

 

Aure Næringsforum i lag med Norconsult og NODE Kristiansund og NCE Aquatech hadde 28 oktober 2022 lunch-møte med presentasjon av mulighetsstudie på sirkulære verdikjeder tilknyttet landbasert oppdrett på Hyttneset. Over 70 personer/bedrifter påmeld så interessen var stor!

 

Program:

  • Bakgrunn for mulighetsstudien – ved Jan-Einar Gjerde fra Aure Næringsforum
  • Presentasjon funn fra Mulighetsstudien: «Sirkulære verdikjeder tilknyttet landbasert oppdrett» - ved prosjektleder Tor-Arne Helle, Norconsult AS
  • Veien videre – ved daglig leder Hans Ramsvik, Salfjord AS
  • Dialog/spørsmål

 

Ønsker du å få tilsendt hele rapporten så send mail til post@aureforum.no med fult navn og firma du representerer. Da vil du bli registrert som motaker av rapporten og få tilsendt en PDF verson av rapporten på mail.

Ved ønske om å være med i neste fase (forprosjekt) så ta direkte kontakt med Aure Næringsforum

 

Rapporten omhandler:

  • Hva kan etableres på 420 mål nytt regulert næringsområde for etablering av landbasert oppdrett og tilhørende næringer på Hyttneset?
  • Hvordan kan vi skape mest mulig samfunnsverdier gjennom samarbeid mellom næringer og bedrifter?
  • Hvilken infrastruktur og verdikjeder trengs for å tilrettelegge for oppstrøms, nedstrøms og sidestrøms samarbeid?
  • Hvordan kan vi sikre at regionen tar del i det grønne skiftet?
  • Hvilke regionale, nasjonale og internasjonale aktører kan være aktuelle for etableringer av grønn, sirkulært næringsliv i Aure?

 

Dette er noen av spørsmålene som Aure Næringsforum stiller når vi skal utrede hvordan synergier og ny næringsvirksomhet med sirkulæritet knyttet til havbruk og landbruk kan skapes rundt etablering av stort landbasert oppdrettsanlegg på Hyttneset.

 

Miljø- og klimahensyn henger sammen med god ressursforvaltning – vi må sikre at biprodukter fra produksjon blir brukt til samfunnsnyttige formål og ikke ender som et avfallsprodukt.

 

Veksthus, datasenter, biogass, algeproduksjon og produksjon av tomater og avokado er noen av næringene som vil vurderes som aktuelle når et nytt stort næringsområde ved sjø blir tilgjengelig med allerede planlagt etablering av stort landbasert oppdrettsanlegg.

 

Aure Næringsforum (ANF) har sammen med havbruksklyngen NODE Kristiansund og NCE Aquatech engasjert Norconsult til å gjennomføre en mulighetsstudie for å vurdere sirkulære verdikjeder og klynger basert på eksisterende og planlagt næringsvirksomhet.

 

Vi ønsker å utrede hvordan synergier og ny næringsvirksomhet med sirkularitet knyttet til havbruk og landbruk kan skapes rundt slike etableringer. Miljø- og klimahensyn henger sammen med god ressursforvaltning, sier Jan-Einar Gjerde, prosjektleder og styremedlem i ANF. Hvordan kan ANF bidra til å løse store utfordringer verden står ovenfor, samtidig som en bidrar til lokal verdiskaping gjennom å gi grobunn for ny industri og flere arbeidsplasser – dette ønsker vi å være beviste på.

 

ANF understreker at vi vil være tidlig ute for å se på mulighetene som kan sammenfalle med den planlagte etableringen av oppdrettsanlegget på Tustna.

 

ANF ønsker også å legge til rette for å foredle fisken i større grad enn det som gjøres i Norge i dag.

 

Konsept for landbasert oppdrett kan tilby temperert avløpsvann med forhøyet innhold av næringsstoffer og organisk materiale samt CO2 anriket temperert luft som kan egne seg for eksempel veksthus, dermed vil det være mulig å produsere avokado og tomat i Aure.

 

Reguleringsplanen for Hyttneset inkluderer også et kaianlegg, og totalt omfatter hele reguleringsplanen ca. 420 dekar.

Presentasjon funn fra Mulighetsstudien
0