Statnett etterkommer krav om utredning 420 KV linje, mulighet 5 og 6

Grete Westerberg, Direktør Kraftsystemplanlegging Statnett, skriver i e-post i dag: 

 

Vi har besluttet å ta med to 420 kV-konsepter fra nord i analyseområdet, tidligere omtalt som mulighet 5 og 6. Det gjelder Snilldal-Fræna og Surna-Fræna, begge med stasjon i Kristiansundområdet.

 

I utgangspunktet legger vi vel til grunn ny transmisjonsnettstasjon på Frei, men Nordheim er også en mulig lokasjon. For mulighet 1 med ny 420 kV-ledning fra Snilldal via Tjeldbergodden vil en ny transmisjonsnettstasjon på Tjeldbergodden kunne være et naturlig neste trinn ved forbruksvekst her. Se kart.

 

Dette vil innebære en utvidelse av alternativanalysen som vi nå jobber med til å også inkludere disse to alternativene. I alternativanalysen beskriver vi alle fordeler og ulemper ved konseptene vi ser på, utover de mer overordnede vurderingene vi tidligere har gjort for disse konseptene.

 

Med en slik utvidelse av utredningen på dette tidspunktet må vi påberegne noe lengre tid før vi kan konkludere på konseptvalg.

 

--------------------------

 

Dette er en gledens dag for hele Ytre Nordmøre og Næringsforeningene setter stor pris på at Statnett tar våre innspill til etterretning. Her har hele Nordmøre og Trøndelag sør jobbet som et lag - og det gir resultater!

 

MEN - Jobben er på ingen måte over. Veldig viktig at et samla næringsliv nå synligjør mulige prosjekter eller etableringer som vi ser kan komme de neste 10 - 20 årene i vår region.

--------------------------------------------------------------------------------

 

26 mars 2021

Aure Næringsforum utfordrer Statnett om alternativ trasevalg Snilldal - Tjeldbergodden:

 

Hei Grete,
 
Innspill til trasevalg mulighet 1 ref. din mail 19 mars.
 
Ser at M&R fylkeskommune i 2006 behandlet 420 kV kraftledning Tjeldbergodden – Trollheim. Link


Bakgrunn for saka i 2006:
Statnett SF har tidligere lagt fram KU for kraftoverføringsledning frå Tjeldbergodden til Trollheim stasjon i Øvre Surnadal. Tiltaket er en konsekvens av at det søkt konsesjon for gasskraftverk på Tjeldbergodden, og realisering er avhengig av om gasskraftverket blir bygd.

 

 

Dette er helt sikkert godt kjent for Statnett, men ber om at dere ser om mulighet 1 kan starte på Vinjeøra i stedet for Snilldal.  Blir betydelig kortere linje, mindre konfliktfylt trase + at mye av utredningsarbeidet som ble utført tidlig 2000-tallet kan brukes om.

 

Viktig at alternativanalyse blir så realistiske som mulig.
 

 

0