Statnett presentasjon av områdeplan Midt-Norge 15 desember 2022

 

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet og er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet. Statnett sitt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Statnett skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

 

Det er godt nytt for Aure at Statnett innen 2026 vil øke transformator kapasitet i Snildal, Surna og Ørskog da dette vil bidra til økt overføringskapasitet fra andre steder i Norge for å dekke opp for det eksisterende kraftunderskuddet i Nordmøre og Romsdal.

 

Hovedbudskapet fra Statnett er at det behøves ny energiproduksjon i Midt-Norge. Regionens kraftunderskudd øker og vil medføre økte energipriser fremover. Dagens forbruk i regionen er 3 500 MW og produksjon er 2 800 MW. Det er industri planer for 5 000 MW økt effektuttak i regionen, men bare 300 MW økt produksjon.

 

Nasjonalt går det mot et kraftunderskudd i 2027.

 

Statnett sier det er behov for en miks av forskjellige energiproduksjonsformer for å sikre effektbalanse i kraftsystemet og all ny produksjon vil bidra til en bedre kraftsituasjon i regionen.

 

Havvind vil dessverre komme for sent til å løse kraftsituasjonen Midt-Norge de neste 15-20 år. Statnett advarte mot at havvind blir en hvilepute - ny kraftproduksjon behøves før havvind kan bidra til kraftsystemet i regionen. Statnett peker på Fræna som en gunstig lokalisasjon for innmating av havvind hvis det mot år 2040 blir utbygd havvind i regionen.

 

Gasskraftverk er ikke aktuelt å bygge fra Statnett sin side og de er ikke kjent med noen planer for bygging av gasskraftverk i Norge. Fra et kraftsystem teknisk perspektiv kan et gasskraftverk være en stabiliserende produksjonsform i et system med økende andel variabel kraftproduksjon.

 

420 kV linje til Tjeldbergodden er ikke i prosjektporteføljen til Statnett mot år 2040 og denne linjen vil ikke realiseres uten konkret bestilling fra industriaktører som kan betale anleggsbidrag for utredninger og bygging av linje.

 

Statnett sier at vi er i Det grønne Taktskiftet og det trengs mere fornybar energi produksjon i regionene.

 

 

0