Folketalsutvikling Aure kommune

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 er på høring!

Kommuneplanens samfunnsdel for Aure kommune 2021-2033 er på høring frem til 16. april og er et overordnet styringsdokument for kommunen som organisasjon og for kommunen som samfunn.

 

Kommuneplanen er organisert etter, og bygger på, FN sine 17 bærekraftmål. Planen er eid av Aure kommune, og er utarbeidet etter kravene i Plan- og bygningsloven. Planen er blitt til etter en omfattende planprosess, der både organisasjoner, næringsliv og folkevalgte har deltatt og hatt påvirkningsmuligheter. Aure kommune vil så langt det lar seg gjøre bruke kommuneplanen som viktig styringsverktøy i sin virksomhet. Planen vil også være et viktig redskap for kommunens utadrettete virksomhet.

 

Hele planen med vedlegg finner du på https://www.aure.kommune.no/aktuelt/kommuneplanens-samfunnsdel-2021-2033-for-aure-kommune-forslag-pa-offentlig-ettersyn.14854.aspx

 

Ønsker du at Aure Næringsforum skal gi innspill på vegne av deg så send en mail til post@aureforum.no

 

Du kan også laste ned høringsdokumentet her.

Høringsdokument Kommuneplanens samfunnsdel
0