Sluttrapport forprosjekt, hjort og utmark i Aure

Økt verdiskapning på hjort i Aure!

 

Næringsutvikling basert på viltressursene, økt verdiskaping i utmark med basis i jakt og viltkjøtt

 

En arbeidsgruppe på 5 personer i Aure jobber i lag med Vindel i Kristiansund med et forprosjekt for å utrede muligheten av å øke verdiskapningen på hjort og utmark som lokal ressurs i samarbeid med lokalt reiseliv.

 

Bakgrunn:

Norsk institutt for naturforskning (NINA) anslår at det i løpet av 10 år vil være mulig å øke omsetningen fra småviltjakt og hjorteviltjakt med 1 milliard kroner. Øke verdiskapningen fra 2 til 3 milliarder.

LMD (Landbruks- og matdepartementet ) i lag med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund og Norskog fikk oppdraget med å utarbeide en handlingsplan for bedre utnyttelse av de høstbare viltressursene er beskrevet i Prop. 94 S (2017–2018)

  • “Arbeidsgruppens mandat var å utarbeide en handlingsplan for en helhetlig satsing på næringsutvikling basert på høstbare viltressurser. Det er ønskelig at tiltak som bidrar til flere vekstbedrifter og oppfølging av departementets reiselivsstrategi prioriteres.
  • Satsingen skal bestå av tiltak og aktiviteter som omfatter bl.a. etablering og videreutvikling av jaktprodukter med ulik tilretteleggingsgrad, samt foredling og omsetning av viltkjøtt.”
  • Rapport fra arbeidsgruppe avgitt 14 mars 2019

Innovasjon Norge har fulgt opp Landbruks- og matdepartementet satsning og fått Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) til å lage en rapport for å belyse hva som skal til for å lykkes med salg av jakt og jaktopplevelser i Norge? Se rapport "Jakt som næringsvei"

 

Aure og ytre region Midt-Norge er en av Norges område med størst tetthet av hjortevilt. Det har i mange år pågått omfattende forvalting i Aure og i regionen rundt oss for å få en bærekraftig stamme av hjort. 

 

Målsettning for vårt prosjekt:

  • Samordne og øke verdiskapningen for grunneiere i Aure med fokus på hjort og utmark
  • Skape en merkevare rundt hjort og utmark
  • Selge eksklusive produkter
  • Bidra til økt aktivitet og verdiskapning for hele Aure kommune

Status sommer 2021:

Underveis i prosessen har vi sett at forprosjekt "Næringsutvikling hjort og utmark hjort" har store sammenfallende synergier med "forprosjekt reiseliv". Både når det gjelder ønsket organisering, produkt og utvikling. Det har derfor vokst fram et ønske om sette disse to sammen i et felles hovedprosjekt som ser på et helhetlig reiselivsprodukt og danner et felles organiserings fundament. Begge sider trenger hverandre for å vokse, utvikle og nå sine mål.

Viltprosjektet har derfor fått aksept fra Aure kommune å omdisponere tildelte midler fra hovedutvalg for næringsutvikling til å jobbe med et felles hovedprosjekt der vilt og reiseliv forener ressursene. Se egen prosjektbeskrivelse.

Sammendrag viltprosjekt
0