Hjorteprosjekt

Økt verdiskapning på hjort i Aure!

 

Næringsutvikling basert på viltressursene, økt verdiskaping i utmark med basis i jakt og viltkjøtt

 

En arbeidsgruppe på 5 personer i Aure jobber i lag med Vindel i Kristiansund med et forprosjekt for å utrede muligheten av å øke verdiskapningen på hjort og utmark som lokal ressurs i samarbeid med lokalt reiseliv.

 

Bakgrunn:

Norsk institutt for naturforskning (NINA) anslår at det i løpet av 10 år vil være mulig å øke omsetningen fra småviltjakt og hjorteviltjakt med 1 milliard kroner. Øke verdiskapningen fra 2 til 3 milliarder.

LMD (Landbruks- og matdepartementet ) i lag med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund og Norskog fikk oppdraget med å utarbeide en handlingsplan for bedre utnyttelse av de høstbare viltressursene er beskrevet i Prop. 94 S (2017–2018)

  • “Arbeidsgruppens mandat var å utarbeide en handlingsplan for en helhetlig satsing på næringsutvikling basert på høstbare viltressurser. Det er ønskelig at tiltak som bidrar til flere vekstbedrifter og oppfølging av departementets reiselivsstrategi prioriteres.
  • Satsingen skal bestå av tiltak og aktiviteter som omfatter bl.a. etablering og videreutvikling av jaktprodukter med ulik tilretteleggingsgrad, samt foredling og omsetning av viltkjøtt.”
  • Rapport fra arbeidsgruppe avgitt 14 mars 2019

Innovasjon Norge har fulgt opp Landbruks- og matdepartementet satsning og fått Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) til å lage en rapport for å belyse hva som skal til for å lykkes med salg av jakt og jaktopplevelser i Norge? Se rapport "Jakt som næringsvei"

 

Aure og ytre region Midt-Norge er en av Norges område med størst tetthet av hjortevilt. Det har i mange år pågått omfattende forvalting i Aure og i regionen rundt oss for å få en bærekraftig stamme av hjort. 

 

Målsettning for vårt prosjekt:

  • Samordne og øke verdiskapningen for grunneiere i Aure med fokus på hjort og utmark
  • Skape en merkevare rundt hjort og utmark
  • Selge eksklusive produkter
  • Bidra til økt aktivitet og verdiskapning for hele Aure kommune
0